Gói dịch vụ & Bảng giá

Chúng tôi cung cấp gói tùy chọn cho doanh nghiệp. Đối với bản Beta, dịch vụ cung cấp miễn phí 100%

(Bảng giá này được áp dụng từ ngày 10/05/2020)

Mức 1 (0–100,000)

Miễn phí


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh
 • Cho phép nhà phát triển tích hợp Map4D SDK vào ứng dụng di động trên nền tảng Android/iOS với đầy đủ tính năng điều khiển. Chi phí phát sinh tính trên số lần "Map Load". "Map Load" được phát sinh tương ứng với mỗi lần khởi tạo bản đồ cho ứng dụng.
Mức 2 (100,001– 500,000)

4.5 Usd/1000


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh
 • Cho phép nhà phát triển tích hợp Map4D SDK vào ứng dụng di động trên nền tảng Android/iOS với đầy đủ tính năng điều khiển. Chi phí phát sinh tính trên số lần "Map Load". "Map Load" được phát sinh tương ứng với mỗi lần khởi tạo bản đồ cho ứng dụng.
Mức 3 (500,000-1,250,000)

3.5 Usd/1000


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh
 • Cho phép nhà phát triển tích hợp Map4D SDK vào ứng dụng di động trên nền tảng Android/iOS với đầy đủ tính năng điều khiển. Chi phí phát sinh tính trên số lần "Map Load". "Map Load" được phát sinh tương ứng với mỗi lần khởi tạo bản đồ cho ứng dụng.
Mức 4 (1,250,000+)

2.5 Usd/1000


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh
 • Cho phép nhà phát triển tích hợp Map4D SDK vào ứng dụng di động trên nền tảng Android/iOS với đầy đủ tính năng điều khiển. Chi phí phát sinh tính trên số lần "Map Load". "Map Load" được phát sinh tương ứng với mỗi lần khởi tạo bản đồ cho ứng dụng.
Mức 1 (0–100,000)

Miễn phí


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh 1 Map Load = 1 lần tạo map ở chế độ 2D/3D
 • Cho phép nhà phát triển tích hợp Map4D SDK vào ứng dụng web với đầy đủ tính năng điều khiển. Chi phí phát sinh tính trên số lần "Map Load"
Mức 2 (100,001– 500,000)

4.0 Usd/1000


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh 1 Map Load = 1 lần tạo map ở chế độ 2D/3D
 • Cho phép nhà phát triển tích hợp Map4D SDK vào ứng dụng web với đầy đủ tính năng điều khiển. Chi phí phát sinh tính trên số lần "Map Load"
Mức 3 (500,000-1,250,000)

3.0 Usd/1000


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh 1 Map Load = 1 lần tạo map ở chế độ 2D/3D
 • Cho phép nhà phát triển tích hợp Map4D SDK vào ứng dụng web với đầy đủ tính năng điều khiển. Chi phí phát sinh tính trên số lần "Map Load"
Mức 4 (1,250,000+)

2.0 Usd/1000


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh 1 Map Load = 1 lần tạo map ở chế độ 2D/3D
 • Cho phép nhà phát triển tích hợp Map4D SDK vào ứng dụng web với đầy đủ tính năng điều khiển. Chi phí phát sinh tính trên số lần "Map Load"
Mức 1 (0–100,000)

Miễn phí


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh 1 Map Load = 1 lần tạo map ở chế độ 2D/3D
 • Tương tự như "Bản đồ 2D trên điện thoại" nhưng ở chế độ 3D
Mức 2 (100,001– 500,000)

5.85 Usd/1000


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh 1 Map Load = 1 lần tạo map ở chế độ 2D/3D
 • Tương tự như "Bản đồ 2D trên điện thoại" nhưng ở chế độ 3D
Mức 3 (500,000-1,250,000)

4.55 Usd/1000


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh 1 Map Load = 1 lần tạo map ở chế độ 2D/3D
 • Tương tự như "Bản đồ 2D trên điện thoại" nhưng ở chế độ 3D
Mức 4 (1,250,000+)

3.25 Usd/1000


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh 1 Map Load = 1 lần tạo map ở chế độ 2D/3D
 • Tương tự như "Bản đồ 2D trên điện thoại" nhưng ở chế độ 3D
Mức 1 (0–100,000)

Miễn phí


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh 1 Map Load = 1 lần tạo map ở chế độ 2D/3D
 • Tương tự "Bản đồ 2D trên web" nhưng ở chế độ 3D
Mức 2 (100,001– 500,000)

5.85 Usd/1000


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh 1 Map Load = 1 lần tạo map ở chế độ 2D/3D
 • Tương tự "Bản đồ 2D trên web" nhưng ở chế độ 3D
Mức 3 (500,000-1,250,000)

4.55 Usd/1000


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh 1 Map Load = 1 lần tạo map ở chế độ 2D/3D
 • Tương tự "Bản đồ 2D trên web" nhưng ở chế độ 3D
Mức 4 (1,250,000+)

3.25 Usd/1000


 • Lượt load trên bản đồ
 • 1,250,000+ L/H Kinh doanh 1 Map Load = 1 lần tạo map ở chế độ 2D/3D
 • Tương tự "Bản đồ 2D trên web" nhưng ở chế độ 3D
Mức 1 (0–100,000) 0.0025 Usd/Each 2.5 Usd/1000

 • Lượt truy cập
 • Tìm đường đi giữa 2 hoặc nhiều điểm đến theo các tùy chọn ngắn nhất, nhanh nhất và cân đối giữa quảng đường và thời gian. Hỗ trợ 3 loại phương tiện: xe máy, đi bộ và ô tô. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 2 (100,001– 500,000) 0.002 Usd/Each 2.00 Usd/1000

 • Lượt truy cập
 • Tìm đường đi giữa 2 hoặc nhiều điểm đến theo các tùy chọn ngắn nhất, nhanh nhất và cân đối giữa quảng đường và thời gian. Hỗ trợ 3 loại phương tiện: xe máy, đi bộ và ô tô. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 3 (500,000-1,250,000)

Liên hệ KD


 • Lượt truy cập
 • Tìm đường đi giữa 2 hoặc nhiều điểm đến theo các tùy chọn ngắn nhất, nhanh nhất và cân đối giữa quảng đường và thời gian. Hỗ trợ 3 loại phương tiện: xe máy, đi bộ và ô tô. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 4 (1,250,000+)

Liên hệ KD


 • Lượt truy cập
 • Tìm đường đi giữa 2 hoặc nhiều điểm đến theo các tùy chọn ngắn nhất, nhanh nhất và cân đối giữa quảng đường và thời gian. Hỗ trợ 3 loại phương tiện: xe máy, đi bộ và ô tô. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 1 (0–100,000) 0.005 Usd/Each 5 Usd/1000

 • Lượt truy cập
 • Tính toán khoảng cách thời gian giữa các điểm xuất phát và một điểm đến. Cho phép xác định được đi từ điểm xuất phát nào là tối ưu nhất. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 2 (100,001– 500,000) 0.004 Usd/Each 4.00 Usd/1000

 • Lượt truy cập
 • Tính toán khoảng cách thời gian giữa các điểm xuất phát và một điểm đến. Cho phép xác định được đi từ điểm xuất phát nào là tối ưu nhất. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 3 (500,000-1,250,000)

Liên hệ KD


 • Lượt truy cập
 • Tính toán khoảng cách thời gian giữa các điểm xuất phát và một điểm đến. Cho phép xác định được đi từ điểm xuất phát nào là tối ưu nhất. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 4 (1,250,000+)

Liên hệ KD


 • Lượt truy cập
 • Tính toán khoảng cách thời gian giữa các điểm xuất phát và một điểm đến. Cho phép xác định được đi từ điểm xuất phát nào là tối ưu nhất. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 1 (0–100,000) 0.0025 Usd/Each 2.5 Usd/1000

 • Lượt truy cập
 • Dịch vụ chuyển đổi từ tọa độ vị trí (vĩ độ, kinh độ) sang địa chỉ và ngược lại. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 2 (100,001– 500,000) 0.002 Usd/Each 2.00 Usd/1000

 • Lượt truy cập
 • Dịch vụ chuyển đổi từ tọa độ vị trí (vĩ độ, kinh độ) sang địa chỉ và ngược lại. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 3 (500,000-1,250,000)

Liên hệ KD


 • Lượt truy cập
 • Dịch vụ chuyển đổi từ tọa độ vị trí (vĩ độ, kinh độ) sang địa chỉ và ngược lại. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 4 (1,250,000+)

Liên hệ KD


 • Lượt truy cập
 • Dịch vụ chuyển đổi từ tọa độ vị trí (vĩ độ, kinh độ) sang địa chỉ và ngược lại. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 1 (0–100,000) 0.001415 Usd/Each 1.415 Usd/1000

 • Lượt truy cập
 • Gợi ý địa điểm thông qua một phần từ khóa và vị trí. Gợi ý địa điểm sẽ được tính phí trên mỗi lần request, cho bất kỳ request có giá trị sử dụng hợp hệ hoặc không.
Mức 2 (100,001– 500,000) 0.001135 Usd/Each 1.135 Usd/1000

 • Lượt truy cập
 • Gợi ý địa điểm thông qua một phần từ khóa và vị trí. Gợi ý địa điểm sẽ được tính phí trên mỗi lần request, cho bất kỳ request có giá trị sử dụng hợp hệ hoặc không.
Mức 3 (500,000-1,250,000)

Liên hệ KD


 • Lượt truy cập
 • Gợi ý địa điểm thông qua một phần từ khóa và vị trí. Gợi ý địa điểm sẽ được tính phí trên mỗi lần request, cho bất kỳ request có giá trị sử dụng hợp hệ hoặc không.
Mức 4 (1,250,000+)

Liên hệ KD


 • Lượt truy cập
 • Gợi ý địa điểm thông qua một phần từ khóa và vị trí. Gợi ý địa điểm sẽ được tính phí trên mỗi lần request, cho bất kỳ request có giá trị sử dụng hợp hệ hoặc không.
Mức 1 (0–100,000) 0.001415 Usd/Each 1.415 Usd/1000

 • Lượt truy cập
 • API tìm kiếm địa điểm dựa theo các tiêu chí tìm kiếm như: tìm kiếm từ khóa, tìm kiếm lận cận, tìm kiếm trong vùng chỉ định. Kết quả sẽ trả về danh sách các địa điểm. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 2 (100,001– 500,000) 0.001135 Usd/Each 1.135 Usd/1000

 • Lượt truy cập
 • API tìm kiếm địa điểm dựa theo các tiêu chí tìm kiếm như: tìm kiếm từ khóa, tìm kiếm lận cận, tìm kiếm trong vùng chỉ định. Kết quả sẽ trả về danh sách các địa điểm. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 3 (500,000-1,250,000)

Liên hệ KD


 • Lượt truy cập
 • API tìm kiếm địa điểm dựa theo các tiêu chí tìm kiếm như: tìm kiếm từ khóa, tìm kiếm lận cận, tìm kiếm trong vùng chỉ định. Kết quả sẽ trả về danh sách các địa điểm. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 4 (1,250,000+)

Liên hệ KD


 • Lượt truy cập
 • API tìm kiếm địa điểm dựa theo các tiêu chí tìm kiếm như: tìm kiếm từ khóa, tìm kiếm lận cận, tìm kiếm trong vùng chỉ định. Kết quả sẽ trả về danh sách các địa điểm. Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 1 (0–100,000) 0.0085 Usd/Each 8.5 Usd/1000

 • Lượt truy cập
 • Cung cấp thông tin chi tiết của 1 địa điểm về hình ảnh, số điện thoại, website, thông tin vr360... Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 2 (100,001– 500,000) 0.0068 Usd/Each 6.8 Usd/1000

 • Lượt truy cập
 • Cung cấp thông tin chi tiết của 1 địa điểm về hình ảnh, số điện thoại, website, thông tin vr360... Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 3 (500,000-1,250,000)

Liên hệ KD


 • Lượt truy cập
 • Cung cấp thông tin chi tiết của 1 địa điểm về hình ảnh, số điện thoại, website, thông tin vr360... Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API
Mức 4 (1,250,000+)

Liên hệ KD


 • Lượt truy cập
 • Cung cấp thông tin chi tiết của 1 địa điểm về hình ảnh, số điện thoại, website, thông tin vr360... Chi phí phát sinh tính trên số lần gọi API